Wednesday, January 6, 2010

tyAgarAja ArAdhanA,tiruvaiyAru - 4/1/10

Accompanists:

NeyvEli Radhakrishnan - Violin
Madipakkam Suresh - Mridangam
Adambakkam Shankar - Ghatam
Papanasam Sethuraman - Kanjira
Song List:

1.tanavAri-bEgadA-Adi
2.E rAmuni-vakuLAbharaNam-misracApu
3.mithri bhAgyamE-karaharapriyA-Adi
4.rAmuni maravakavE-kEdAragowLa


No comments: