Sunday, January 31, 2010

rAgasudhA hall - 23/1/10Accompanists:

B.U.Ganeshprasad - Violin
R.Sankaranarayanan - Mridangam
Adambakkam Shankar - Ghatam
Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.chalamEla-padavarNam-nAtakurinji-Adi-rangaswAmy nattuvanAr (S)
2.Edayya gati-chalanAtta-Adi-kOteeswara Iyer
3.kAlaharaNa-sudhdhasAvEri-rUpakam-tyAgarAjA (R,S)
4.sadAsivam sadAsrayE-hamsagamani-rUpakam-harikEsanallur muthaiah bhAgavatar
5.bAlAmbikAyAh-kAnadA-Adi-muttuswAmi dIkshitar (R,S)
6.srikAnta-bhavapriyA-Adi-tyAgarAjA
7.ambA neelAyatAkshi-neelAmbari-Adi-muttuswAmi dIkshitar
8.O rangasAyee-kAmbhOji-Adi-tyAgarAjA (R,N,S,T)
9.kanakasaila-punnAgavarALi-Adi-syAmA sAstri
10.karuNAjaladhE-nAdanAmakriyA-Adi-tyAgarAjA
11.mOdi jEsE-kamAs-Adi
12.mangaLam

1 comment:

Sathej said...

Was really very touched by the Neelambari in this concert!

Sathej