Wednesday, January 6, 2010

Rotary Club and CUB, Kumbakonam - 5/1/10

Venue : Saraswati pAtashAla,kumbakOnam

Accompanists:

Mysore.H.N.Bhaskar - Violin
Neyveli Skandasubramanian - Mridangam
Madipakkam Murali - Ghatam

Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.varNam-sudhdhadhanyAsi-Adi-muthiah bhAgavatar (S)
2.vAtApi gaNapatim-hamsadhwani-Adi-muttuswAmi dIkshitar
3.teliyalEru-dEnukA-Adi-tyAgarAjA
4.guruvAyurappanE-reetigowLa-Adi-ambujam krishnA (R,S)
5.sarasa sAmadAna-kApinArAyaNi-Adi-tyAgarAjA
6.meenAkshi mEmudam-pUrvikalyANi-Adi-muttuswAmi dIkshitar (R,N,S,T)
7.chinnanjiru kiLiyE-rAgamAlikA-Adi(tisra)-subramaNya bhAratiyAr
8.kurai onrum illai-rAgamAlikA-Adi-rAjAji
9.irakkam varAmal-behAg-rUpakam-gOpAlakrishna bhArati
10.mangaLam

No comments: