Sunday, February 7, 2010

Rasika Ranjani Sabha,Ghatkopar,Mumbai - 30/1/10

Accompanists:

V.Sanjeev - Violin
Neyveli.S.Skandasubramanian - Mridangam

Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.Varnam-sudhdhadhanyAsi-Adi-harikEsanallur muthiah bhAgavatar (S)
2.swAminAta paripAlayAshumAm-nAtai-Adi-muttuswAmi dIkshitar
3.bruhadambikAyai-vasantA-misracApu-muttuswAmi dIkshitar (R,S)
4.ambA neelAyatAkshi-neelAmbari-Adi-muttuswAmi dIkshitar
5.kanugontini-bilahari-Adi-tyAgarAjA (S)
6.pakkalanilabadi-kharaharapriyA-misracApu-tyAgarAjA (R,N,S,T)
7.rAja rAja-nirOshtA-tisra Adi-harikEsanallur muthiah bhAgavatar
8.virutham,chandiran oLiyil-chandrakouns-misracApu-mahAkavi subramanya bhAratiyAr
9.virutham,kaliyuga varadan-brindAvana sArangA-Adi-periasAmi tUran
10.villinai-kAvadi chindu-mahAkavi subramanya bhAratiyAr
11.tillAnA-rEvati-misracApu-lAlgudi jayaraman
12.mangaLam

No comments: