Saturday, February 27, 2010

Annanagar Music Circle - 21/2/10

Accompanists:

Dr.R.Hemalatha - Violin
Sri.Tanjavur.Kumar - Mridangam
N.Sundar - MorsingSong List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.varNam-sAvEri-Adi (S)
2.teliyalEru-dEnukA-Adi-tyAgarAja
3.sri sivE-AbhOgi-Adi-harikEsanallUr muthiah bhAgavatar (R,S)
4.sanTanamanjari-santAnamanjari-Adi-muttuswAmi dIkshitar
5.rAma rAma guNaseema-simhEndramadhyamam-Adi-mahArAjA swAti tirunAL (R,N,S,T)
6.ranganAyakam-nAyaki-Adi-muttuswAmi dIkshitar
7.sarasa sAma dAna-kApinArAyaNi-Adi-tyAgarAja
8.RTP-sAvEri-tisra jhampa tALm,misra nadai (R,N,S)
9.pravisha rAdhE-misra sivaranjani-kanta cApu-jayadEvar
10.mangaLam

1 comment:

Sathej said...

An RTP and that too in Saveri ! And that too a Misra Nadai Pallavi !! Too bad a miss..very sad :( - me and pallavis..Gowrimanohari and now Saveri..

Sathej