Wednesday, February 24, 2010

Narada Gana Sabha - 11/2/10

Accompanists:

Sri.Raghavendra Rao - Violin
Sri.Poongulam Subramanian - Mridangam
Sri.Papanasam Sethuraman - Kanjira

Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.varNam-surutti-Adi
2.varavallabha ramaNa-hamsadhwani-Adi-G.N.Balasubramanian (S)
3.gurulEka-gowrimanOhari-kantacApu-tyAgarAjar (R,N,S)
4.dEvi ramE-vasantA-Adi-mysore vAsudEvAchAr
5.pArvati nAyakanE-shanmukhapriya-Adi-pApanAsam sivan (R,S)
6.nandagOpAla-AbhEri-Adi-UthukkAdu vEnkatasubbier
7.sri subramaNyAya-kAmbhOji-rUpakam-muttuswAmi dikshitar (R,N,S,T)
8.sri mAdhava-behAg-Adi-pApanAsam sivan
9.ponnAr mEniyanE-kurinji-rUpakam
10.virutham (appar tEvAram)
followed by nAgEndra hArAya-siva panchAkshara stOtram
11.mangaLam

No comments: