Sunday, April 4, 2010

Sri varasidhdhi vinAyakar temple,Besant Nagar - 25/3/10

Accompanists:

Smt. Usha Rajagopalan - Violin
Sri.Poongulam Subramanian - Mridangam
Sri.Guruprasad - Ghatam

Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.shakti gaNapatim-nAtai-rUpakam-harikEsanallur muthiah bhAgavatar (S)
2.rAma nAma amruta-kamAs-Adi-pApanAsam sivan
3.palukavadEmirA-dEvamanOhari-Adi-mysore vAsudEvAchAr (R)
4.needu mahima pogada-hamsAnandi-Adi-harikEsanallur muthiah bhAgavatar (R,S)
5.shObhillu-jaganmOhini-rUpakam-tyAgarAjA
6.dAsarathi-tOdi-Adi-tyAgarAjA (R,N,S,T)
7.eppadithAn-neelAmbari-Adi-uthukADU VEnkatasubbier
8.veLLai tAmarai-bhimplAs-Adi-subramanya bhAratiyAr
9.virutham,rAma nAmamE-dEsh-Adi-tanjavUr shankara iyer
10.mangaLam

No comments: