Sunday, December 27, 2009

Kalarasana - 17/12/09
(Vishruthi sitting behind me)

Accompanists:

Mysore Srikanth - Violin
Ganapathiraman - Mridangam
Anirudh Athreya - Kanjira

Song List: (R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.Valachi Vacchi-navarAgamAlikA varNam (S)
2.vaiyathu-tiruppAvai-Gaulai
3.gAnamurthe-gAnamurti
4.charaNam vijayasaraswati-vijayasaraswati (R)
5.pArvati kumAram-nAttaikurinji (S)
6.karuNa jUdavamma-varALi (R,N,S,T)
7.chalamElarA-mArgahindOLam (S)
8.RTP-brindAvana sArangA-misra triputa 2 Kalai
9.viruttam(from Ramalingaswamy's arutpa)-nAdanAmakriyA,pIlU,senjurutti,yamunAkalyANi followed by pibarE rAmarasam-yamunAkalyANi
10.parulanna mAta-kApi
11.kAvadi chindu
12.tambUri meetidava-sindubhairavi
13.mangaLam

1 comment:

Sathej said...

Was a nice concert. The Swarams for Chalamelara were truly wonderful. And was nice to see Vishruthi on stage too :)

Sathej