Friday, November 9, 2012

Hamsadhwani - 24/8/2012


Concert was held at Youth Hostel, Indira Nagar as part of their 22nd Anniversary.
Accompanists:
Padma Shankar - Violin
Poongulam Subramanian - Mridangam
Anirudh Athreya - Kanjira

Song List :(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1. varNam
2. vEdamAtE - nAtai - Adi - harikEsanallur muthiah bhAgavatar (S)
3. nAn enna tavam seidEno - kamAs - Adi- oothukAdu vEnkatakavi (S)
4. sArasAksha paripAlaya - pantuvarALi - Adi - mahArAja swAti tirunAL (R,N,S)
5. palukavadEmirA - dEvamanOhari - Adi - mysore vAsudEvAchar
6. manadhirkkisaindha maNALan - shankarAbharaNam -Adi -harikEsanallur muthiah bhAgavatar (R,N,S,T)

No comments: