Saturday, January 1, 2011

Shringeri Sharadha Temple - 25/12/10

Accompanists were Melakkaveri Thyagarajan on Violin, B.Sivaraman on Mridangam and Alathur Rajaganesh on Kanjira.

Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)

1.varNam- bEgadA -Adi (S)
2.nAdasudhA rasa - Arabhi - rUpakam (S)
3.kalyANarAma - hamsanAdam - Adi - Uthukkadu vEnkatakavi
4.telisirAma - pUrNachandrikA - Adi - tyAgarAja
5.sukhi evvarO - kAnadA - Adi - tyAgarAjA (R,S)
6.pAdamE tuNai - valaji - Adi - pApanAsam sivan
7.endhuku pedhala - shankarAbharaNam - Adi - tyAgarAjA - (R,N,S,T)
8.ArabhimAnam - rAgamAlikA - Adi
9.tillAnA- rEvati - misra chApu - lalgudi Jayaraman
10.mangaLam

No comments: