Thursday, May 7, 2009

Sri Krishna Fine Arts Society-25/4/09

Sri Krishna Fine Arts Society-Nanganallur

Accompanists:
L.Ramakrishnan - Violin
Shertalai Ananthakrishnan - Mridangam

Song List:(R-Raga Alapana,N-Neraval,S-Kalpanaswaram,T-Tani Avarthanam)


1.varNam-ranjani-Adi-G.N.Balasubramaniam
2.sivakAmasundari-jaganmOhini-rUpakam-gOpAlakrishna bhArati (S)
3.gnAnamosagarAda-pUrvikalyANi-rUpakam-tyAgarAja (R,S)
4.AdAdu asangAdu-madhyamAvati-Adi-UthukAdu vEnkatasubbier
5.sarasa sAmadAna-kApinArAyaNi-Adi-tyAgarAja
6.kaligiyuntE-keeravANi-Adi-tyAgarAja (R,N,S,T)
7.rAmakrishNaru-tilang-Adi(misra)-purandaradAsa
8.pravisha rAdhE-misrasivaranjani-kantachApu-jayadEvar
9.tEdi unnai-sindubhairavi-Adi-mahAkavi subramanya bhAratiyAr
10.mangaLam

2 comments:

Sathej said...

Hmm..another Keeravani missed :( Haven't heard the Jaganmohini too.Happens.. :(

Priya Ram said...

Great Song-list Gayathri. I am really missing ur concerts. Keep it Up ! All the Best !